Halewijn Juridisch Advies: Proces meldplicht datalekken

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens die u verwerkt moet beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 32 AVG). Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 33 AVG). Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer (artikel 34 AVG).

Halewijn juridisch advies

Het is de missie van Halewijn juridisch advies om ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf te helpen excelleren. Halewijn juridisch advies gelooft dat deze bedrijven het beste tot hun recht komen wanneer zij doen waar zij goed in zijn en zich over juridische zaken geen zorgen hoeven te maken. Deze kwesties kunnen met een gerust hart worden overgelaten.

 

Ondernemingen kunnen bij Halewijn Juridisch Advies terecht voor:

  • Voorlichting en tips ter voorkoming van juridische problemen;
  • Een risico-inventarisatie (o.a. op het gebied van aansprakelijkheid, garanties, boetes, privacy- en intellectuele eigendomsrecht);
  • Juridische adviezen met betrekking tot de regelgeving op het gebied e-commerce, reclame en e-marketing, privacy, intellectuele eigendommen en het contractenrecht;
  • (Standaard)contracten en algemene voorwaarden;
  • Het duurzaam oplossen van conflicten door middel van mediation.

Proces meldplicht datalekken

Vul uw gegevens in om het proces Meldplicht datalekken aan te vragen en ga er direct mee aan de slag.

Uw gegevens

Privacy

Uw persoonlijke informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Sensus-methode B.V. uit Maarssen zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitsluitend aan de desbetreffende partner die het proces aanbiedt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Categorie: